Điều khoản

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn được coi là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng. Chúng tôi có quyền sửa đổi chúng bất cứ lúc nào. Bạn nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện này định kỳ để biết thêm chi tiết. Bằng cách sử dụng Trang web này sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện này, bạn đồng ý chấp nhận những thay đổi đó, cho dù bạn đã xem xét chúng hay chưa. Nếu bất kỳ lúc nào bạn chọn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web này.

Lời kết

Các điều khoản và điều kiện này chỉ áp dụng cho Trang web này và không áp dụng cho các trang web của bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào khác, bao gồm cả những trang web mà Trang web có thể liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của bất kỳ Trang nào khác liên kết đến. Chúng tôi không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua bất kỳ trang web nào khác. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra hoặc được cho là đã gây ra cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên bất kỳ trang web nào khác. Bạn nên chuyển bất kỳ mối quan tâm nào đến quản trị viên của trang web đó để giải quyết vấn đề.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các dịch vụ, sản phẩm và tài liệu trên Trang web này được cung cấp “nguyên trạng” và không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm, được thể hiện hoặc ngụ ý. Cả chúng tôi và bất kỳ nhà cấp phép hoặc nhà cung cấp tương ứng nào của chúng tôi đều không đảm bảo rằng bất kỳ chức năng nào có trong Trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc Trang web hoặc máy chủ cung cấp nó không có vi-rút hoặc các tác nhân gây hại khác các thành phần.


Cả chúng tôi và bất kỳ nhà cấp phép hoặc nhà cung cấp tương ứng nào của chúng tôi đều không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các dịch vụ, sản phẩm hoặc tài liệu trong Trang web này về tính đúng đắn, chính xác, độ tin cậy hoặc cách khác. Bạn (chứ không phải chúng tôi hoặc bất kỳ nhà cấp phép hoặc nhà cung cấp tương ứng nào của chúng tôi) chịu toàn bộ chi phí của tất cả các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hoặc chỉnh sửa cần thiết cho hệ thống của bạn.

Đăng nhận xét